YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Theo phép biện chứng duy vật, luận điểm nào sau đây đúng?

  • A. Cái riêng tồn tại trong những cái chung; thông qua những cái riêng mà cái chung biểu hiện sự tồn tại của chính mình.
  • B. Cái chung chỉ là một bộ phận của cái riêng; cái riêng không gia nhập hết vào trong cái chung.
  • C.  Không phải cái đơn nhất và cái chung, mà là cái riêng và cái chung mới có thể chuyển hóa qua lại lẫn nhau.
  • D.  Cái riêng tồn tại độc lập so với cái chung, và quyết định cái chung.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA