YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  BỔ sung để được một khẳng định đúng: “Định nghĩa về vật chất của V.I.Lênin. .'"

  • A. Thừa nhận vật chất tồn tại bên ngoài và độc lập với ý thức con người, thông qua các dạng cụ thể của vật chất.
  • B. Thừa nhận vật chất nói chung tồn tại vĩnh viễn, tách rời các dạng cụ thể của vật chất.
  • C. Đồng nhất vật chất nói chung với một dạng cụ thể của vật chết.
  • D. Đồng nhất vật chất với khối lượng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA