• Câu hỏi:

  Phương thức sản xuất là gì?

  • A. Cách thức con người quan hệ với tự nhiên.
  • B. Cách thức chiếm đoạt lấy sản phẩm để sinh tồn.
  • C. Cách thức của con người thực hiện sản xuất vật chất ở mỗi giai đoạn lịch sử.
  • D. Cách thức con người quan hệ với nhau trong sản xuất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

 

 

CÂU HỎI KHÁC