YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Theo phép biện chứng duy vật, luận điểm nào sau đây sai?

  • A. Không có chất thuần túy tồn tại bên ngoài sự vật.
  • B. Chỉ có sự vật có chất mới tồn tại.
  • C. Chỉ có sự vật có vô vàn chết mới tồn tại.
  • D. Sự vật và chất hoàn toàn đồng nhất với nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA