AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Theo phép biện chứng duy vật, quá trình phủ định biện chứng có cội nguồn từ đâu?

  • A. Từ mong muốn của con ngưôi làm cho mọi vật trở nên tốt đẹp.
  • B. Từ việc giải quyết mâu thuẫn bên trong của sự vật. 
  • C.  Từ nhũng thế lực bên ngoài sự vật.
  • D. Từ những yếu tô" siêu nhiên hay tiền định có sẳn trong sự vật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>