• Câu hỏi:

  Yếu tố hàng đầu của lực ltíựng sản xuất là gì?

  • A. Người lao động.
  • B. Tư liệu sản xuất,
  • C. Đối tượng lao động.
  • D. Công cụ lao động.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

 

 

CÂU HỎI KHÁC