• Câu hỏi:

  Qui luật phủ định của phủ định vạch rõ phương diện nào của sự phát triển?

  • A. Nội dung, cách thức của sự vận động và phát triển.
  • B. Xu hướng, xu thế của sự vận động và phát triển.
  • C.  Nguồn gốc, động lực của sự vận động và phát triển.
  • D. Các phương án trả lời còn lại đều sai.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

 

 

CÂU HỎI KHÁC