YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Theo chủ nghĩa duy vật lịch sử, lực lượng cơ bản quyết đinh mọi sự biến đổi mang tính cách mạng xảy ra trong xã hội là ai?

  • A. Lãnh tụ và các chính đảng.
  • B. Giai cấp thống trị và cách mạng.
  • C. Quần chúng nhân dân.
  • D. Các giai tầng tiến bộ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA