YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Theo quan điểm duy vật lịch sử, luận điểm nào sau đây đúng?

  • A. Trong ba mặt của quan hệ sản xuất thi quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất giữ vai trò cơ bản.
  • B. Trong ba mặt của quan hệ sản xuất thì quan hệ tổ chức, quản lý giữ vai trò cơ bản.
  • C. Trong ba mặt của quan hệ sản xuất thì quan hệ phân phối sản phẩm giữ vai trò cơ bản.
  • D. Tùy từng trường hợp mà chúng ta xác định mặt nào toong ba mặt của quan hệ sản xuất có vai trò cơ bản.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA