ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Hãy sắp xếp hình thức vận động từ thấp đến cao?

  • A. Sinh học - xã hội - vật lý - cơ học - hóa học.
  • B. Vật lý - cơ học - hóa học - sinh học - xã hội.
  • C. Cơ học - vật lý - hóa  học - sinh học - xã  hội.
  • D. Vật lý - hóa học - cơ học - xã hội - sinh học.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE