YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Lực lượng sản xuất có vai trò nào trong một hình thái kinh tế - xã hội?

  • A. Nền tảng vật chất - kỹ thuật của xã hội.
  • B. Bảo vệ trật tự kinh tế của xã hội.
  • C. Quy định thái độ và hành vi của con người trong xã hội.
  • D.  Quy định mọi quan hệ xã hội.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA