• Câu hỏi:

  Bổ sung để được một khẳng định đúng: “Chú nghĩa duy vật biện chứng ...”

  • A. Không cho rằng thế giới thống nhất ở tính vật chất.
  • B. Không đồng nhất vật chất nói chung với một dạng cụ thể của vật chất
  • C. Đồng nhất vật chất với ý thức.
  • D. Đồng nhất vật chết nói chung với một dạng cụ thể của vật chất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

 

 

CÂU HỎI KHÁC