YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong chủ nghĩa duy vật lịch sử, cơ sở hạ tầng là khái niệm dùng để chỉ điều gì?

  • A. Toàn bộ các quan hệ sản xuất hợp thành kết cấu kỉnh tế của một xã hội nhất định.
  • B. Toàn bộ lực lượng sản xuất hợp thành cơ sở vật chất kỹ thuật của một xã hội nhất định.
  • C.  Toàn bộ lực lương sản xuất và quan hệ sản xuất.
  • D. Các công trình được xây dựng phục vụ cho các hoạt động của xã hội.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA