YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Thực chất của mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng là gì?

  • A. Quan hệ giữa đời sống vật chất và đời sống tinh thần xã hội.
  • B. Quan hệ giữa kinh tế và chính trị.
  • C.  Quan hệ giữa các giai cấp có lợi ích dối kháng nhau.
  • D.  Quan hệ giữa tồn tại xã hội với ý thức xã hội.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA