YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Theo phép biện chứng duy vật, luận điểm nào sau đây sai?

  • A. Về cơ bản, hiện tượng và bản chất thống nhất với nhau.
  • B. Có hiện tượng biểu hiện đúng bản chất nhưng cũng có hiện tượng biểu hiện không đúng bản chết.
  • C. Để hành động hiệu quả, chúng ta không chỉ dựa vào bản chất mà trước tiên cần xuất phát từ hiện tượng.
  • D. Hiện tượng và bản chất là những cái đối lập nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA