• Câu hỏi:

  Hình thức cơ bản nhốt của hoạt động thực tiễn là gì?

  • A. Thực tiễn sản xuất vật chất.
  • B. Thực tiễn chính trị — xã hội.
  • C.  Thực tiễn thực nghiệm khoa học.
  • D. Thực tiễn giao tiếp cộng đồng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

 

 

CÂU HỎI KHÁC