AMBIENT
  • Câu hỏi:

    Triết học Mac-Lênin là gì?

    • A. Khoa học của mọi khoa học.
    • B. Hệ thống tri thức lý luận chung nhất về thế giới, về vị trí, vai trò của con người trong thế giới.
    • C. Khoa học nghiên cứu những quy luật chung nhất của tự nhiên.
    • D. Khoa học nghiên cứu về con người và sự nghiệp giải phóng con người ra khỏi mọi sự áp bức bất công.

    Lời giải tham khảo:

    Đáp án đúng: B

    ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>