YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Luận điểm nào sau đây phù hợp với phép biện chứng duy vật?

  • A. Chỉ có cái chung hợp thành bản chất của sự vật mới là cái tất yếu.
  • B. Mọi cái chung đều là cái tất yếu và mọi cái tất yếu đều là cái chung.
  • C. Mọi cái chung đều là cái tất yếu nhưng không phải mọi cái tất yếu đều là cái chung.
  • D. Các phương án trả lời còn lại đều đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA