YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Luận điểm nào sau đây xuất phát từ nội dung quy luật Lượng - chất?

  • A. Khi chất của sự vật có sự thay dổi dến dộ nào dó thì lượng của sự vật cũng thay dổi, sự vật mới xuất hiện với chất mới và lượng mới thống nhất với nhau.
  • B. Chất của sự vật là cái dã thay đổi hơn lượng của nó.
  • C. Khi lượng của sự vật có sự thay đổi đến một mức độ nào đó thì chất của sự vật mới thay đổi.
  • D. Khi lượng của sự vật thay đổi thì chất của sự vật cũng thay đổi theo, sự vật mới xuất hiện với chất mới và lượng mới thống nhất với nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA