YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hoàn thiện câu của V.I.Lênin: “Sự phân đôi của cái thống nhất và sự nhộn thức các bộ phận mâu thuẫn của ná, đó là thực chất của . .."

  • A. Phép biện chứng duy vật.
  • B. Phép biện chứng.
  • C. Nhận thức luận duy vật biện chứng.
  • D. Nhận thức luận biện chứng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA