AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bổ sung để được một định nghĩa đúng theo phép biện chứng duy vật: “Khả năng là phạm trù triết học dùng để chì ...”

  • A. Cái chưa chắc chấn có, nhưng chắc chắn sẽ có trong tương lai.
  • B. Cái không hợp quy luật, phi hiện thực, không bao giờ xuất hiện.
  • C. Cái hợp quy luật nhưng chỉ tồn tại dưới dạng tiềm năng, không thể biến thành cái hiện thực.
  • D. Cái chưa xuất hiện, song sẽ xuất hiện để trở thành cái hiện thực khi điều kiện hội đủ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>