YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân sâu xa làm xuất hiện và duy trì sự tồn tại của nhà nước là gì?

  • A. Thế lực siêu nhiên, tiền định.
  • B. Những mong ước của nhân dân về một xã hội có trật tự, kỷ cương, công bằng... 
  • C. Đấu tranh giai cấp.
  • D. Sự ra đời và tồn tại chế độ tư hữu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA