YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đấu tranh giai cấp, xét đến cùng, nhằm vào mục đích gì?

  • A. Phát hiển sản xuất.
  • B. Giải quyết mâu thuẫn giai cấp, giành lấy lợi ích kinh tế.
  • C. Lật đổ sự áp bức của giai cấp thống trị phản động, giành lấy chính quyền về tay giai cấp cách mạng.
  • D. . Xóa bỏ chế độ tư hữu, thủ tiêu xã hội có giai cấp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA