AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quan hệ sản xuất có vai trò gì trong một hình thái kinh tế - xã hội?

  • A. Quy định cơ sở vật chất - kỹ thuật.
  • B. Duy trì và bảo vệ cơ sở hạ tầng.
  • C.  Quy định trình độ (tính chất) của lực lượng sản xuất và kiến trúc thượng tầng của xã hội.
  • D. Quy định mọi quan hệ xã hội, nói lên thực chất của hình thái kinh tế - xã hội.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>