YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nguồn gốc vận động và phát triển của các hình thái kinh tế xã hội là gi?

  • A. Sự tăng lên không ngừng của năng xuất lao động.
  • B. Sự phát triển liên tục của lực lượng sản xuất.
  • C. Quần chúng nhân dân không ngừng nổi dậy đấu tranh chống các thế lực phản động trong xã hội
  • D.  Mâu thuẫn giai - tầng trong xã hội, sự thay đổi của quan hệ sản xuất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA