YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Theo phép biện chứng duy vật thì, trong quan hệ nhân quả khẳng định nào sau đây sai?

  • A. Nguyên nhân xuất hiện cùng với kết quả.
  • B. Tuỳ thuộc vào điều kiện khác nhau mà một nguyên nhân có thể sinh ra nhiều hay ít kết quả.
  • C. Nguyên nhân có trước kết quả.
  • D. Nguyên nhân sản sinh ra kết quả.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA