YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Theo phép biện chứng duy vật, luận điểm nào sau đây đúng?

  • A. Phát triển là xu hướng chung của sự vận động xảy ra trong thế giới vật chất.
  • B. Phát triển là xu hướng vận động xảy ra bên ngoài sự ổn định của sự vật.
  • C. Phát triển là xu hướng vận động cụ thể của các sự vật cá nhân
  • D. Phát triển là sự vận động luôn tiến bộ (không có thoái bộ) của thế giới vật chất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA