YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Theo phép biện chứng duy vật, cơ sở tạo nên mối liên hệ phổ biến của vạn vật trong thế giới là gì?

  • A. Tính thống nhất vật chất của vạn vật trong thế giới
  • B.

    Sự thống trị của các lực lượng tinh thần.

  • C.

   Lực vạn vật hấp dẫn tồn tại trong thế giới.

  • D. Sự tồn tại của thế giới.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA