YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Theo phép biện chứng duy vật, cái gì nguồn gốc sâu xa gây ra mọi sự vận động, phát triển xảy ra trong thế giới?

  • A. Cái hích của Thượng đế nằm bên ngoài thế giới.
  • B. Mâu thuẫn bên trong sự vật, hiện tượng.
  • C.  Mâu thuẫn giữa lực lượng vật chất và lực lượng tinh thần.
  • D. Khát vọng vươn lên của vạn vật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA