YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Theo quan điểm biện chứng duy vật, thực tiễn là gì?

  • A. Là hoạt dộng vật chất có mục đích, mang tính lịch sử - xã hội của con người, nhằm cải tạo tự nhiên và xã hội.
  • B. Là hoạt động tinh thần có mục đích, mang tính năng động của con người, nhằm sáng tạo ra giới tự nhiên và đời sống xã hội của con người.
  • C. Là hoạt động vật chất mang tính lịch sử - xã hội của con người, nhằm cải tạo tự nhiên và xã hội.
  • D. Là toàn bộ hoạt động vật chất và hoạt động tinh thần của con người.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA