YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân sâu xa của cách mạng xã hội là gì?

  • A. Mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất mới và quan hệ sản xuất cũ.
  • B. Mâu thuẫn về quan điểm giữa những lực lượng chính trị khác nhau trong xã hội.
  • C. Mâu thuẫn giữa giai cấp cách mạng và giai cấp phản cách mạng.
  • D. Mâu thuẫn giữa các giai cấp, tầng lớp trong xã hội.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA