MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Bổ sung để được một định nghĩa đúng theo phép biện chứng duy vật: “Hiện thực là phạm trù triết học dùng để chỉ ...”

  • A. Cái đã, đang và sẽ có.
  • B. Cái sẽ có. 
  • C. Cái đã có.
  • D. Cái hiện có.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA