AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Lập luận nào sau đây phù hợp với quan niệm duy vật biện chứng về vật chất?

  • A.
   Vật chất là cái được cảm giác con người đem lại; nhận thức là tìm hiểu cái cảm giác đó.
  • B. Ý thức chỉ là cái phản ánh vật chất; con người có khả năng nhận thức được thế giới .
  • C. Có cảm giác mới có vật chất; cảm giác là nội dung mà con người phản ánh trong nhận thức.
  • D. Vật chất là cái gây nên cảm giác cho con người; nhận thức chỉ là sự sa chép nguyên xi thế giới vật chất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>