AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bổ sung để được một câu đúng theo quan điểm duy vật biện chứng: “Không gian và thời gian..."

   

  • A. Chỉ là cảm giác của con người.
  • B. Gắn liền với nhau và với vật chất vận động.
  • C. Không gắn bó với nhau và tồn tại độc lập với vật chất vận động.
  • D. Tồn tại khách quan và tuyệt đối.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA