YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 90 SGK Giải tích 12

Giải bài 2 tr 90 sách GK Toán GT lớp 12

Hãy nên các tính chất của hàm số luỹ thừa.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Tính chất của hàm số luỹ thừa \(y=x^\alpha\):

  • Tập xác định của hàm số lũy thừa luôn chứa khoảng \(\left( {0; + \infty } \right)\) với mọi \(\alpha \in \mathbb{R}\). 
  • Trong trường hợp tổng quát ta khảo sát hàm số \(y=x^{\alpha}\) trên khoảng \(\left( {0; + \infty } \right)\)​, ta được bảng tóm tắt sau:

  • Hình dạng của đồ thị hàm số lũy thừa trong các trường hợp xét trên tập \(\left( {0; + \infty } \right)\):

♦ Chú ý: 

Khi khảo sát hàm số lũy thừa với số mũ cụ thể, ta phải xét hàm số đó trên toàn bộ tập xác định của nó.

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 90 SGK Giải tích 12 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 1 trang 90 SGK Giải tích 12

Bài tập 3 trang 90 SGK Giải tích 12

Bài tập 4 trang 90 SGK Giải tích 12

Bài tập 5 trang 90 SGK Giải tích 12

Bài tập 6 trang 90 SGK Giải tích 12

Bài tập 7 trang 90 SGK Giải tích 12

Bài tập 8 trang 90 SGK Giải tích 12

Bài tập 1 trang 91 SGK Giải tích 12

Bài tập 2 trang 91 SGK Giải tích 12

Bài tập 3 trang 91 SGK Giải tích 12

Bài tập 4 trang 91 SGK Giải tích 12

Bài tập 5 trang 91 SGK Giải tích 12

Bài tập 6 trang 91 SGK Giải tích 12

Bài tập 7 trang 91 SGK Giải tích 12

Bài tập 2.65 trang 133 SBT Toán 12

Bài tập 2.66 trang 133 SBT Toán 12

Bài tập 2.67 trang 133 SBT Toán 12

Bài tập 2.68 trang 133 SBT Toán 12

Bài tập 2.69 trang 133 SBT Toán 12

Bài tập 2.70 trang 133 SBT Toán 12

Bài tập 2.71 trang 134 SBT Toán 12

Bài tập 2.72 trang 134 SBT Toán 12

Bài tập 2.73 trang 134 SBT Toán 12

Bài tập 2.74 trang 134 SBT Toán 12

Bài tập 2.75 trang 134 SBT Toán 12

Bài tập 2.76 trang 134 SBT Toán 12

Bài tập 2.77 trang 134 SBT Toán 12

Bài tập 2.78 trang 135 SBT Toán 12

Bài tập 2.79 trang 135 SBT Toán 12

Bài tập 2.80 trang 135 SBT Toán 12

Bài tập 2.81 trang 135 SBT Toán 12

Bài tập 2.82 trang 135 SBT Toán 12

Bài tập 2.83 trang 135 SBT Toán 12

Bài tập 2.84 trang 135 SBT Toán 12

Bài tập 2.85 trang 135 SBT Toán 12

Bài tập 2.86 trang 135 SBT Toán 12

Bài tập 2.87 trang 135 SBT Toán 12

Bài tập 2.88 trang 136 SBT Toán 12

Bài tập 2.89 trang 136 SBT Toán 12

Bài tập 2.90 trang 136 SBT Toán 12

Bài tập 2.91 trang 136 SBT Toán 12

Bài tập 2.92 trang 136 SBT Toán 12

Bài tập 2.93 trang 136 SBT Toán 12

Bài tập 2.94 trang 136 SBT Toán 12

Bài tập 2.95 trang 136 SBT Toán 12

Bài tập 2.96 trang 136 SBT Toán 12

Bài tập 2.97 trang 137 SBT Toán 12

Bài tập 2.98 trang 137 SBT Toán 12

Bài tập 2.99 trang 137 SBT Toán 12

Bài tập 2.100 trang 137 SBT Toán 12

Bài tập 2.101 trang 137 SBT Toán 12

Bài tập 2.102 trang 137 SBT Toán 12

Bài tập 2.103 trang 137 SBT Toán 12

Bài tập 2.104 trang 137 SBT Toán 12

Bài tập 2.105 trang 137 SBT Toán 12

Bài tập 84 trang 130 SGK Toán 12 NC

Bài tập 85 trang 130 SGK Toán 12 NC

Bài tập 86 trang 130 SGK Toán 12 NC

Bài tập 87 trang 130 SGK Toán 12 NC

Bài tập 88 trang 130 SGK Toán 12 NC

Bài tập 89 trang 131 SGK Toán 12 NC

Bài tập 90 trang 131 SGK Toán 12 NC

Bài tập 91 trang 131 SGK Toán 12 NC

Bài tập 92 trang 131 SGK Toán 12 NC

Bài tập 93 trang 131 SGK Toán 12 NC

Bài tập 94 trang 131 SGK Toán 12 NC

Bài tập 95 trang 132 SGK Toán 12 NC

Bài tập 96 trang 132 SGK Toán 12 NC

Bài tập 97 trang 132 SGK Toán 12 NC

Bài tập 98 trang 132 SGK Toán 12 NC

Bài tập 99 trang 132 SGK Toán 12 NC

Bài tập 100 trang 132 SGK Toán 12 NC

Bài tập 101 trang 132 SGK Toán 12 NC

Bài tập 102 trang 133 SGK Toán 12 NC

Bài tập 103 trang 133 SGK Toán 12 NC

Bài tập 104 trang 133 SGK Toán 12 NC

Bài tập 105 trang 133 SGK Toán 12 NC

Bài tập 106 trang 133 SGK Toán 12 NC

Bài tập 107 trang 133 SGK Toán 12 NC

Bài tập 108 trang 134 SGK Toán 12 NC

Bài tập 109 trang 135 SGK Toán 12 NC

Bài tập 110 trang 135 SGK Toán 12 NC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON