ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2.68 trang 133 SBT Toán 12

Giải bài 2.68 tr 133 SBT Toán 12

Giải các phương trình sau :

a) \(\ln (4x + 2) - \ln (x - 1) = \ln x\)

b) \({\log _2}(3x + 1){\log _3}x = 2{\log _2}(3x + 1)\)

c) \({2^{{{\log }_3}{x^2}}}{.5^{{{\log }_3}x}} = 400\)

d) \({\ln ^3}x - 3{\ln ^2}x - 4\ln x + 12 = 0\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) ĐK: \(\left\{ \begin{array}{l}
4x + 2 > 0\\
x - 1 > 0\\
x > 0
\end{array} \right. \Leftrightarrow x > 1\)

\(\begin{array}{l}
\ln \left( {4x + 2} \right) - \ln \left( {x - 1} \right) = \ln x\\
 \Leftrightarrow \ln \left( {4x + 2} \right) = \ln x + \ln \left( {x - 1} \right)\\
 \Rightarrow 4x + 2 = x\left( {x - 1} \right)\\
 \Leftrightarrow {x^2} - 5x - 2 = 0\\
 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x = \frac{{5 + \sqrt {33} }}{2}\\
x = \frac{{5 - \sqrt {33} }}{2}\,\,\left( l \right)
\end{array} \right.
\end{array}\)

b) ĐK: \(\left\{ \begin{array}{l}

3x + 1 > 0\\
x > 0
\end{array} \right. \Leftrightarrow x > 0\)

\(\begin{array}{l}
{\log _2}\left( {3x + 1} \right){\log _3}x = 2{\log _2}\left( {3x + 1} \right)\\
 \Leftrightarrow {\log _2}\left( {3x + 1} \right)\left( {{{\log }_3}x - 2} \right) = 0\\
 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
{\log _2}\left( {3x + 1} \right) = 0\\
{\log _3}x = 2
\end{array} \right.\\
 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
3x + 1 = 1\\
x = {3^2}
\end{array} \right.\\
 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x = 0\,\,\left( l \right)\\
x = 9
\end{array} \right.
\end{array}\)

c) ĐK: 

\(\begin{array}{l}
{2^{{{\log }_3}{x^2}}}{.5^{{{\log }_3}x}} = 400\\
 \Leftrightarrow {2^{2{{\log }_3}x}}{.5^{{{\log }_3}x}} = 400\\
 \Leftrightarrow {20^{{{\log }_3}x}} = {20^2}\\
 \Leftrightarrow {\log _3}x = 2\\
 \Leftrightarrow x = 9\,\,\left( n \right)
\end{array}\)

d) ĐK: 

\(\begin{array}{l}
{\ln ^3}x - 3{\ln ^2}x - 4\ln x + 12 = 0\\
 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
\ln x =  - 2\\
\ln x = 3\\
\ln x = 2
\end{array} \right.\\
 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x = {e^{ - 2}}\\
x = {e^3}\\
x = {e^2}
\end{array} \right.
\end{array}\)

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.68 trang 133 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1