YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 107 trang 133 SGK Toán 12 NC

Bài tập 107 trang 133 SGK Toán 12 NC

Đối với hàm số \(y = \ln \frac{1}{{x + 1}}\), ta có:

(A) \({xy' + 1 = {e^y}}\)

(B) \({xy' + 1 =  - {e^y}}\)

(C) \({xy' - 1 = {e^y}}\)

(D) \({xy' - 1 =  - {e^y}}\)

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
y =  - \ln \left( {x + 1} \right) \Rightarrow y' =  - \frac{1}{{x + 1}}\\
 \Rightarrow xy' + 1 = x.\frac{{ - 1}}{{x + 1}} + 1\\
 = \frac{{ - x}}{{x + 1}} + 1 = \frac{1}{{x + 1}} = {e^y}
\end{array}\)

Chọn (A).

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 107 trang 133 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Thị Trang
  Bài 164 (Sách bài tập - tập 1 - trang 94)

  Tìm số nguyên a, biết :

  a) \(\left|a\right|=4\)

  b) \(\left|a\right|=0\)

  c) \(\left|a\right|=-3\)

  d) \(\left|a\right|=\left|-8\right|\)

  e) \(-13.\left|a\right|=-26\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Hien
  Bài 163 (Sách bài tập - tập 1 - trang 94)

  Liệt kê và tính tổng tất cả các số nguyên \(x\) thỏa mãn :

  a) \(-4< x< 5\)

  b) \(-7< x< 5\)

  c) \(-19< x< 20\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thúy
  Bài 162 (Sách bài tập - tập 1 - trang 93)

  Tính các tổng sau :

  a) \(\left[\left(-8\right)+\left(-7\right)+\left(-10\right)\right]\)

  b) \(555-\left(-333\right)-100-80\)

  c) \(-\left(-229\right)+\left(-219\right)-401+12\)

  d) \(300-\left(-200\right)-\left(-120\right)+18\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn
  Bài 161 (Sách bài tập - tập 1 - trang 93)

  Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần :

                         \(-33,28,4,-4,-15,18,0,2,-2\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Chai Chai
  Bài 160 (Sách bài tập - tập 1 - trang 93)

  Cho số nguyên b. So sánh b với -b, -b với 0 ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thiện Hải
  Bài 159 (Sách bài tập - tập 1 - trang 93)

  Trên trục số cho hai điểm c, d (h.28)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Thị Trang

  8*x = 7,8* x + 25

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • trang lan

  Tính nhanh

  A.1Và 1https:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.5+5https:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.9+4https:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.5+4https:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.9

  B.(2 và-7https:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.10) : (5https:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.7+3https:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.14)

  C. 1https:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.12+1https:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.20+1https:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.30+1https:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.42+1https:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.56+1https:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.72+1https:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.90

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hồng trang

  chứng minh rằng:

  \(\dfrac{1}{1.2.3}+\dfrac{1}{2.3.4}+\dfrac{1}{3.4.5}+...+\dfrac{1}{17.18.19}\)< \(\dfrac{1}{4}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Aser Aser

  Cho 100 đường thẳng trong đó bất kì hai đường thẳng nào cũng cắt nhau và không có ba đường nào cùng đi qua một điểm. Tính số giao điểm của chúng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON