Sinh Học 12 Chương 2: Quần Xã Sinh Vật

 • Bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã

  Bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã
  Trong bài học này, các em sẽ được học các kiến thức như: khái niệm quần xã sinh vật, đặc trưng về thành phần loài trong quần xã, đặc trưng về phân bố cá thể của quần xã, đặc trưng về quan hệ dinh dưỡng của các nhóm sinh vật, các mối quan hệ sinh thái, hiện tượng khống chế sinh học.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 41: Diễn thế sinh thái

  Bài 41: Diễn thế sinh thái
  Trong bài học này, các em sẽ được học các kiến thức như: khái niệm về diễn biến thể sinh thái, diễn thế nguyên sinh, diễn thế thứ sinh, nguyên nhân của diễn thế sinh thái, tầm quan trọng của việc nghiên cứu diễn thế sinh thái.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết