ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2.73 trang 134 SBT Toán 12

Giải bài 2.73 tr 134 SBT Toán 12

Tìm số tự nhiên n bé nhất sao cho : 

a) \({{{\left( {\frac{1}{2}} \right)}^n} \le {{10}^{ - 9}}}\)

b) \({3 - {{\left( {\frac{7}{5}} \right)}^n} \le 0}\)

c) \({1 - {{\left( {\frac{4}{5}} \right)}^n} \ge 0,97}\)

d) \({{{\left( {1 + \frac{5}{{100}}} \right)}^n} \ge 2}\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) \({\left( {\frac{1}{2}} \right)^n} \le {10^{ - 9}} \Leftrightarrow n \ge {\log _{\frac{1}{2}}}{10^{ - 9}} = 9{\log _2}10 \approx 29.897\)
Vì n là số tự nhiên bé nhất nên 
b) \({3 - {{\left( {\frac{7}{5}} \right)}^n} \le 0 \Leftrightarrow {{\left( {\frac{7}{5}} \right)}^n} \ge 3 \Leftrightarrow n \ge {{\log }_{\frac{7}{5}}}3}\)
Chọn 
c) \(1 - {\left( {\frac{4}{5}} \right)^n} \ge 0,97 \Leftrightarrow {\left( {\frac{4}{5}} \right)^n} \le 0,03 \Leftrightarrow n \ge {\log _{\frac{4}{5}}}0,03\)
Chọn 
d) \({\left( {1 + \frac{5}{{100}}} \right)^n} \ge 2 \Leftrightarrow {\left( {\frac{{21}}{{20}}} \right)^n} \ge 2 \Leftrightarrow n \ge {\log _{\frac{{21}}{{20}}}}2\)
Chọn 

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.73 trang 134 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1