RANDOM
IN_IMAGE

Bài tập 7 trang 90 SGK Giải tích 12

Giải bài 7 tr 90 sách GK Toán GT lớp 12

Giải các phương trình sau:

a) 3x+4 + 3.5x+3 = 5x+4 + 3x+3

b) 25x – 6.5x + 5 = 0

c) 4.9x + 12x – 3.16x = 0

d) log(x-1). log7x = log7x

e) \(log_3x+log_{\sqrt{3}}x+log_\frac{1}{3}x=6\)

g) \(log\frac{x+8}{x-1}=logx\)

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

 
 

Vận dụng các phương pháp giải phương trình mũ và lôgarit  đã học ở bài 5 chương 2 Giải tích 12 ta có lời giải chi tiết câu a, b, c, d, e, g bài 7 như sau:

Câu a:

 3x+4 + 3.5x+3 = 5x+4 + 3x+3 

⇔ 3.3x+3 - 3x+3 = 5.5x+3 - 3.3x +3 

⇔ 2.3x+3 = 2.5x+3

⇔ log2 (2.3x+3) = log2 (2.5x+3)

⇔ 1 + (x+3) log23 = 1 + (x+3) log25

⇔ (x+3)(log23 - log25)=0

⇔ x + 3 = 0 ⇔ x = -3.

Câu b:

25x - 6.5x + 5 = 0 ⇔ (5x)2 -6.5x + 5 = 0

Đặt 5x = t > 0. Phương trình trở thành \(t^2-6t+5=0\Rightarrow \bigg \lbrack \begin{matrix} t=1\\ t=5 \end{matrix}\)

Với t = 1 thì 5x = 1 ⇔ x = 0.

Với t = 5 thì 5x = 1 ⇔ x = 1.

Vậy phương trình có nghiệm x = 0 và x = 1.

Câu c:

\(4.9^x+12^x-3.16^x=0\Leftrightarrow 4.\left ( \frac{3}{4} \right )^{2x} + \left ( \frac{3}{4} \right )^x-3=0\)

Đặt \(\left ( \frac{3}{4} \right )^x=t>0\).

Phương trình trở thành: \(4t^2+t-3=0\Leftrightarrow \Bigg \lbrack \begin{matrix} t=-1 \ \ (loai)\\ \\ t=\frac{3}{4} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \end{matrix}\)

Với \(t=\frac{3}{4}\) thì \(\left (\frac{3}{4} \right )^x=\frac{3}{4} \Leftrightarrow x=1\)

Vậy phương trình có nghiệm x = 1.

Câu d:

\(log_7 (x-1). log_7x = log_7x\)  (4). ĐK: x > 1

Khi đó: \((4)\Leftrightarrow log_7x(log_7(x-1)-1)=0\Leftrightarrow \bigg \lbrack \begin{matrix} log_7x =0\\ \\ log_7(x-1)=1 \end{matrix}\)

\(\Leftrightarrow \bigg \lbrack \begin{matrix} x=1\\ x=8 \end{matrix}\)

Kết hợp với điều kiện ta được nghiệm của phương trình là x = 8.

Câu e:

\(log_3x+log_{\sqrt{3}}x+log_{\frac{1}{3}}x=6 \ \ (5)\).  ĐK: x > 0 

Khi đó: \((5)\Leftrightarrow log_3x+2log_3x-log_3x=6\Leftrightarrow log_3x=3 \Leftrightarrow x=27\)

Kết hợp với điều kiện ta được nghiệm của phương trình là x = 27.

Câu f:

\(log\frac{x+8}{x-1}=logx \ \ (6)\). ĐK: x > 1

Khi đó: (6) ⇔ \(log\frac{x+8}{x-1}=x\)

\(\Leftrightarrow x+8=x(x-1)\Leftrightarrow x^2-2x-8=0\Leftrightarrow \bigg \lbrack \begin{matrix} x=4\\ x=-2 \end{matrix}\)

Kết hợp với điều kiện ta có nghiệm của phương trình là x = 4.

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 90 SGK Giải tích 12 HAY thì click chia sẻ 

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)