YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 7 trang 90 SGK Giải tích 12

Giải bài 7 tr 90 sách GK Toán GT lớp 12

Giải các phương trình sau:

a) 3x+4 + 3.5x+3 = 5x+4 + 3x+3

b) 25x – 6.5x + 5 = 0

c) 4.9x + 12x – 3.16x = 0

d) log(x-1). log7x = log7x

e) \(log_3x+log_{\sqrt{3}}x+log_\frac{1}{3}x=6\)

g) \(log\frac{x+8}{x-1}=logx\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Vận dụng các phương pháp giải phương trình mũ và lôgarit  đã học ở bài 5 chương 2 Giải tích 12 ta có lời giải chi tiết câu a, b, c, d, e, g bài 7 như sau:

Câu a:

 3x+4 + 3.5x+3 = 5x+4 + 3x+3 

⇔ 3.3x+3 - 3x+3 = 5.5x+3 - 3.3x +3 

⇔ 2.3x+3 = 2.5x+3

⇔ log2 (2.3x+3) = log2 (2.5x+3)

⇔ 1 + (x+3) log23 = 1 + (x+3) log25

⇔ (x+3)(log23 - log25)=0

⇔ x + 3 = 0 ⇔ x = -3.

Câu b:

25x - 6.5x + 5 = 0 ⇔ (5x)2 -6.5x + 5 = 0

Đặt 5x = t > 0. Phương trình trở thành \(t^2-6t+5=0\Rightarrow \bigg \lbrack \begin{matrix} t=1\\ t=5 \end{matrix}\)

Với t = 1 thì 5x = 1 ⇔ x = 0.

Với t = 5 thì 5x = 1 ⇔ x = 1.

Vậy phương trình có nghiệm x = 0 và x = 1.

Câu c:

\(4.9^x+12^x-3.16^x=0\Leftrightarrow 4.\left ( \frac{3}{4} \right )^{2x} + \left ( \frac{3}{4} \right )^x-3=0\)

Đặt \(\left ( \frac{3}{4} \right )^x=t>0\).

Phương trình trở thành: \(4t^2+t-3=0\Leftrightarrow \Bigg \lbrack \begin{matrix} t=-1 \ \ (loai)\\ \\ t=\frac{3}{4} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \end{matrix}\)

Với \(t=\frac{3}{4}\) thì \(\left (\frac{3}{4} \right )^x=\frac{3}{4} \Leftrightarrow x=1\)

Vậy phương trình có nghiệm x = 1.

Câu d:

\(log_7 (x-1). log_7x = log_7x\)  (4). ĐK: x > 1

Khi đó: \((4)\Leftrightarrow log_7x(log_7(x-1)-1)=0\Leftrightarrow \bigg \lbrack \begin{matrix} log_7x =0\\ \\ log_7(x-1)=1 \end{matrix}\)

\(\Leftrightarrow \bigg \lbrack \begin{matrix} x=1\\ x=8 \end{matrix}\)

Kết hợp với điều kiện ta được nghiệm của phương trình là x = 8.

Câu e:

\(log_3x+log_{\sqrt{3}}x+log_{\frac{1}{3}}x=6 \ \ (5)\).  ĐK: x > 0 

Khi đó: \((5)\Leftrightarrow log_3x+2log_3x-log_3x=6\Leftrightarrow log_3x=3 \Leftrightarrow x=27\)

Kết hợp với điều kiện ta được nghiệm của phương trình là x = 27.

Câu f:

\(log\frac{x+8}{x-1}=logx \ \ (6)\). ĐK: x > 1

Khi đó: (6) ⇔ \(log\frac{x+8}{x-1}=x\)

\(\Leftrightarrow x+8=x(x-1)\Leftrightarrow x^2-2x-8=0\Leftrightarrow \bigg \lbrack \begin{matrix} x=4\\ x=-2 \end{matrix}\)

Kết hợp với điều kiện ta có nghiệm của phương trình là x = 4.

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 90 SGK Giải tích 12 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 5 trang 90 SGK Giải tích 12

Bài tập 6 trang 90 SGK Giải tích 12

Bài tập 8 trang 90 SGK Giải tích 12

Bài tập 1 trang 91 SGK Giải tích 12

Bài tập 2 trang 91 SGK Giải tích 12

Bài tập 3 trang 91 SGK Giải tích 12

Bài tập 4 trang 91 SGK Giải tích 12

Bài tập 5 trang 91 SGK Giải tích 12

Bài tập 6 trang 91 SGK Giải tích 12

Bài tập 7 trang 91 SGK Giải tích 12

Bài tập 2.65 trang 133 SBT Toán 12

Bài tập 2.66 trang 133 SBT Toán 12

Bài tập 2.67 trang 133 SBT Toán 12

Bài tập 2.68 trang 133 SBT Toán 12

Bài tập 2.69 trang 133 SBT Toán 12

Bài tập 2.70 trang 133 SBT Toán 12

Bài tập 2.71 trang 134 SBT Toán 12

Bài tập 2.72 trang 134 SBT Toán 12

Bài tập 2.73 trang 134 SBT Toán 12

Bài tập 2.74 trang 134 SBT Toán 12

Bài tập 2.75 trang 134 SBT Toán 12

Bài tập 2.76 trang 134 SBT Toán 12

Bài tập 2.77 trang 134 SBT Toán 12

Bài tập 2.78 trang 135 SBT Toán 12

Bài tập 2.79 trang 135 SBT Toán 12

Bài tập 2.80 trang 135 SBT Toán 12

Bài tập 2.81 trang 135 SBT Toán 12

Bài tập 2.82 trang 135 SBT Toán 12

Bài tập 2.83 trang 135 SBT Toán 12

Bài tập 2.84 trang 135 SBT Toán 12

Bài tập 2.85 trang 135 SBT Toán 12

Bài tập 2.86 trang 135 SBT Toán 12

Bài tập 2.87 trang 135 SBT Toán 12

Bài tập 2.88 trang 136 SBT Toán 12

Bài tập 2.89 trang 136 SBT Toán 12

Bài tập 2.90 trang 136 SBT Toán 12

Bài tập 2.91 trang 136 SBT Toán 12

Bài tập 2.92 trang 136 SBT Toán 12

Bài tập 2.93 trang 136 SBT Toán 12

Bài tập 2.94 trang 136 SBT Toán 12

Bài tập 2.95 trang 136 SBT Toán 12

Bài tập 2.96 trang 136 SBT Toán 12

Bài tập 2.97 trang 137 SBT Toán 12

Bài tập 2.98 trang 137 SBT Toán 12

Bài tập 2.99 trang 137 SBT Toán 12

Bài tập 2.100 trang 137 SBT Toán 12

Bài tập 2.101 trang 137 SBT Toán 12

Bài tập 2.102 trang 137 SBT Toán 12

Bài tập 2.103 trang 137 SBT Toán 12

Bài tập 2.104 trang 137 SBT Toán 12

Bài tập 2.105 trang 137 SBT Toán 12

Bài tập 84 trang 130 SGK Toán 12 NC

Bài tập 85 trang 130 SGK Toán 12 NC

Bài tập 86 trang 130 SGK Toán 12 NC

Bài tập 87 trang 130 SGK Toán 12 NC

Bài tập 88 trang 130 SGK Toán 12 NC

Bài tập 89 trang 131 SGK Toán 12 NC

Bài tập 90 trang 131 SGK Toán 12 NC

Bài tập 91 trang 131 SGK Toán 12 NC

Bài tập 92 trang 131 SGK Toán 12 NC

Bài tập 93 trang 131 SGK Toán 12 NC

Bài tập 94 trang 131 SGK Toán 12 NC

Bài tập 95 trang 132 SGK Toán 12 NC

Bài tập 96 trang 132 SGK Toán 12 NC

Bài tập 97 trang 132 SGK Toán 12 NC

Bài tập 98 trang 132 SGK Toán 12 NC

Bài tập 99 trang 132 SGK Toán 12 NC

Bài tập 100 trang 132 SGK Toán 12 NC

Bài tập 101 trang 132 SGK Toán 12 NC

Bài tập 102 trang 133 SGK Toán 12 NC

Bài tập 103 trang 133 SGK Toán 12 NC

Bài tập 104 trang 133 SGK Toán 12 NC

Bài tập 105 trang 133 SGK Toán 12 NC

Bài tập 106 trang 133 SGK Toán 12 NC

Bài tập 107 trang 133 SGK Toán 12 NC

Bài tập 108 trang 134 SGK Toán 12 NC

Bài tập 109 trang 135 SGK Toán 12 NC

Bài tập 110 trang 135 SGK Toán 12 NC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON