ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 96 trang 132 SGK Toán 12 NC

Bài tập 96 trang 132 SGK Toán 12 NC

Giải các hệ phương trình:

\(\begin{array}{*{20}{l}}
{a)\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
{{{\log }_2}(x - y) = 5 - {{\log }_2}(x + y)}\\
{\frac{{\log x - \log 4}}{{\log y - \log 3}} =  - 1}
\end{array}} \right.}\\
{b)\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
{2{{\log }_2}x - {3^y} = 15}\\
{{3^y}.{{\log }_2}x = 2{{\log }_2}x + {3^{y + 1}}}
\end{array}} \right.}
\end{array}\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Điều kiện 

\(\left\{ \begin{array}{l}
x > 0;y > 0\\
x - y > 0;x + y > 0
\end{array} \right. \Leftrightarrow x > y > 0\)

\(\begin{array}{*{20}{l}}
\begin{array}{l}
\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
{{{\log }_2}(x - y) = 5 - {{\log }_2}(x + y)}\\
{\frac{{\log x - \log 4}}{{\log y - \log 3}} =  - 1}
\end{array}} \right.\\
 \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
{{{\log }_2}(x - y) + {{\log }_2}(x + y) = 5}\\
{\log \frac{x}{4} =  - \log \frac{y}{4}}
\end{array}} \right.
\end{array}\\
\begin{array}{l}
 \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
{{{\log }_2}({x^2} - {y^2}) = 5}\\
{\log \frac{{xy}}{{12}} = 1}
\end{array}} \right.\\
 \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
{{x^2} - {y^2} = 32}\\
{xy = 12}
\end{array}} \right.
\end{array}
\end{array}\)

Giải hệ bằng phương pháp thế ta được x = 6, y = 2

Vậy S = {(6;2)}

b) Điều kiện: x > 0.

Ta có nghiệm phương trình: 

\(\left\{ \begin{array}{l}
2u - v = 15(1)\\
u.v = 2u + 3v(2)
\end{array} \right.\)

Từ (1) suy ra v = 2u – 15, thay vào (2) ta được:

\(\begin{array}{*{20}{l}}
\begin{array}{l}
u(2u - 15) = 2u + 3(2u - 15)\\
 \Leftrightarrow 2{u^2} - 23u + 45 = 0
\end{array}\\
{ \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
{u = 9 \Rightarrow v = 3}\\
{u = \frac{5}{2} \Rightarrow v =  - 10(L)}
\end{array}} \right.}
\end{array}\)

\(\begin{array}{l}
\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
{u = 9}\\
{v = 3}
\end{array}} \right. \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
{\log _2^x = 9}\\
{{3^y} = 3}
\end{array}} \right.\\
 \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
{x = {2^5} = 512}\\
{y = 1}
\end{array}} \right.
\end{array}\)

Vậy S={(512;1)}

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 96 trang 132 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Thị Thúy
  Bài 162 (Sách bài tập - tập 1 - trang 93)

  Tính các tổng sau :

  a) \(\left[\left(-8\right)+\left(-7\right)+\left(-10\right)\right]\)

  b) \(555-\left(-333\right)-100-80\)

  c) \(-\left(-229\right)+\left(-219\right)-401+12\)

  d) \(300-\left(-200\right)-\left(-120\right)+18\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Anh Nguyễn
  Bài 161 (Sách bài tập - tập 1 - trang 93)

  Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần :

                         \(-33,28,4,-4,-15,18,0,2,-2\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Chai Chai
  Bài 160 (Sách bài tập - tập 1 - trang 93)

  Cho số nguyên b. So sánh b với -b, -b với 0 ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thiện Hải
  Bài 159 (Sách bài tập - tập 1 - trang 93)

  Trên trục số cho hai điểm c, d (h.28)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Thị Trang

  8*x = 7,8* x + 25

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • trang lan

  Tính nhanh

  A.1Và 1https:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.5+5https:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.9+4https:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.5+4https:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.9

  B.(2 và-7https:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.10) : (5https:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.7+3https:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.14)

  C. 1https:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.12+1https:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.20+1https:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.30+1https:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.42+1https:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.56+1https:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.72+1https:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.90

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hồng trang

  chứng minh rằng:

  \(\dfrac{1}{1.2.3}+\dfrac{1}{2.3.4}+\dfrac{1}{3.4.5}+...+\dfrac{1}{17.18.19}\)< \(\dfrac{1}{4}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1