Sinh Học 12 Chương 3: Hệ Sinh Thái, Sinh Quyển Và Bảo Vệ Môi Trường

 • Bài 42: Hệ sinh thái

  Bài 42: Hệ sinh thái
  Trong bài học này, các em sẽ được học các kiến thức như: khái niệm hệ sinh thái, thành cấu trúc của hệ sinh thái (thành phần vô sinh, thành phần hữu sinh), các kiểu sinh thái chủ yếu trên Trái Đất (các hệ sinh thái tự nhiên, các hệ sinh thái nhân tạo).

  5 trắc nghiệm 252 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 43: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái

  Bài 43: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái
  Trong bài học này, các em sẽ được học các kiến thức như: trao đổi vật chất trong quần xã sinh vật (chuỗi thức ăn, lưới thức ăn, bậc dinh dưỡng), tháp sinh thái (định nghĩa, phân loại), mối quan hệ giữa các loài sinh vật thể hiện qua chuỗi và lưới thức ăn, đảm bảo vòng tuần hoàn vật chất trong quần xã 

  5 trắc nghiệm 17 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 44: Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển

  Bài 44: Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển
  Qua bài học này, các em sẽ được tìm hiểu những kiến thức như: trao đổi vật chất qua chu trình sinh địa hóa, chu trình carbon, chu trình nito, chu trình nước, sinh quyển

  5 trắc nghiệm 47 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái

  Bài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái
  Trong bài học này, các em sẽ được học các kiến thức như: dòng năng lượng trong hệ sinh thái (phân bố năng lượng trên trái đất, dòng năng lượng trong hệ sinh thái), hiệu suất sinh thái.

  5 trắc nghiệm 2 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 46: Thực hành Quản lí và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên

  Bài 46: Thực hành Quản lí và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên
  Trong bài học này các em được học về các nội dung liên quan đến tài nguyên thiên nhiên và việc quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên hợp lí góp phần bảo vệ bền vững nguyên tài nguyên thiên nhiên

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 47: Ôn tập phần tiến hóa và sinh thái học

  Bài 47: Ôn tập phần tiến hóa và sinh thái học
  Trong bài này các em được củng cố lại các kiến thức cơ bản của phần tiến hoá và phần sinh thái học. Tổng kết toàn bộ chương trình sinh học 12.

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết