YOMEDIA

Lê Minh's Profile

Lê Minh

Lê Minh

10/07/2001

Số câu hỏi 2199
Số câu trả lời 1260
Điểm 1524
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (4)

 • Lê Minh đã đặt câu hỏi: Bài tập word form Cách đây 7 năm

  Complete the sentences using the correct form of the words in brackets.          

  1. He feels very …………..............……….………so he talks …………..............………. (Anger)
  2. She looks…………..............……….………in her new coat. (Attract)
  3. He plays soccer …………..............……….……… (Beauty)
  4. Nam is always ………….............………. He is on his ……........….………  this week. (Business)
  5. Mr. Han is a  …………..............……….……… driver. He drives …………..............… (Care)
  6. I live on …………..............……….……… highland in Dalak. (Center)
  7. Hoa has a fine …………..............……….……… of stamp. (Collect)
  8. His …………..............……….………   helps him successful. (Curious)
  9. AIDS is a………..............……….disease. (Danger)
  10. Her parents’ …………..............……….………   makes her very sad. (Death)
  11. Mai understands me …………..............……….……… (Depth)
  12. There is no …………..............……….………   between my answer and his. (Differ)
  13. We have a lot of  …………..............……….………  in learning English. (Difficult)
  14. The is an…………..............……….………   football match this afternoon. (Excite)
  15. We are very proud of our………..............………. (Friend)
  16. He speaks English …………..............……….……… (Fluency)
  17. If you smoke, it is …………..............……….………  to you. (Harm)
  • She sent her best wishes for my future…………..............……….……… (Happiness)
  1. He does exercise every morning, so he is very…………..............……….……… (Health)
  2. Exercises …………..............……….………your health. (Strong)
 • Lê Minh đã đặt câu hỏi: Phân biệt từ vựng Cách đây 7 năm

  Cả nhà ơi cho em thỉnh giáo 1 xíu nhé. Chẳng là trong bài đầu lớp 12 em ko hiểu khi nào người ta dùng "home" và khi nào dùng "house". Giúp e với. Em xin đa tạ!

 • Lê Minh đã trả lời trong câu hỏi: Chọn đáp án đúng cho câu dưới đây Cách đây 7 năm

  Đáp án B

  seldom mang nghĩa phủ định rồi nên vế sau phải chọn khẳng định

 • Lê Minh đã trả lời trong câu hỏi: English Reading Comprehension Cách đây 7 năm

  Đáp Án D

Điểm thưởng gần đây (267)

 • Lê Minh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 11 tháng
 • Lê Minh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
 • Lê Minh: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
 • Lê Minh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Lê Minh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Lê Minh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Lê Minh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Lê Minh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Lê Minh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Lê Minh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
AANETWORK
 

 

ATNETWORK
ON