Bài tập 6 trang 27 SGK Hình học 10

Giải bài 6 tr 27 sách GK Toán Hình lớp 10

 Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng a. Tính

a) \(\left| {\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AC} } \right|\)

b) \(\left| {\overrightarrow {AB}  - \overrightarrow {AC} } \right|\)

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

a) Từ A vẽ đường cao AH, ta có: \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AC}  = 2\overrightarrow {AH}  \Rightarrow \left| {\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AC} } \right| = 2\left| {\overrightarrow {AH} } \right|\)

\(\overrightarrow {AH}  = \frac{{a\sqrt 3 }}{2}\) nên \(\left| {\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AC} } \right| = 2\frac{{a\sqrt 3 }}{2} = a\sqrt 3 \)

b) Ta có \(\overrightarrow {AB}  - \overrightarrow {AC}  = \overrightarrow {CB} \)

Vậy \(\left| {\overrightarrow {AB}  - \overrightarrow {AC} } \right| = \left| {\overrightarrow {CB} } \right| = a\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 27 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ