YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 34 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 1 trang 34 SGK Hình học 10 NC

Cho tam giác ABCABC . Hãy xác định các vec tơ:

\(\begin{array}{*{20}{l}}
\begin{array}{l}
\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {BC} ;{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \overrightarrow {CB}  + \overrightarrow {BA} ;{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \\
\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {CA} ;{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \overrightarrow {BA}  + \overrightarrow {CB} ;
\end{array}\\
\begin{array}{l}
\overrightarrow {BA}  + \overrightarrow {CA} ;{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \overrightarrow {CB}  - \overrightarrow {CA} ;{\mkern 1mu} \\
\overrightarrow {AB}  - \overrightarrow {CB} ;{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \overrightarrow {BC}  - \overrightarrow {AB} .
\end{array}
\end{array}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:

\(\begin{array}{l}
\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {BC}  = \overrightarrow {AC} \\
\overrightarrow {CB}  + \overrightarrow {BA}  = \overrightarrow {CA} \\
\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {CA}  = \overrightarrow {CA}  + \overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {CB} \\
\overrightarrow {BA}  + \overrightarrow {CB}  = \overrightarrow {CB}  + \overrightarrow {BA}  = \overrightarrow {CA} 
\end{array}\)

\(\overrightarrow {BA}  + \overrightarrow {CA}  = \overrightarrow {BA}  + \overrightarrow {AD}  = \overrightarrow {BD} \)

(với D thỏa mãn \(\overrightarrow {CA}  = \overrightarrow {AD} \) tức D là điểm đối xứng với C qua A).

\(\begin{array}{l}
\overrightarrow {CB}  - \overrightarrow {CA}  = \overrightarrow {AB} \\
\overrightarrow {AB}  - \overrightarrow {CB}  = \overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {BC}  = \overrightarrow {AC} 
\end{array}\)

\(\overrightarrow {BC}  - \overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {BC}  + \overrightarrow {BA}  = \overrightarrow {BE} \)

(với E là điểm sao cho BCEA là hình bình hành).

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 34 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON