ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 7 trang 36 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 7 trang 36 SGK Hình học 10 NC

Cho sáu điểm A, B, C, D, E, F. Đẳng thức nào dưới đây đúng ?

(A) \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {CD}  + \overrightarrow {FA}  + \overrightarrow {BC}  + \overrightarrow {EF}  + \overrightarrow {DE}  = \vec 0\)

(B) \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {CD}  + \overrightarrow {FA}  + \overrightarrow {BC}  + \overrightarrow {EF}  + \overrightarrow {DE}  = \overrightarrow {AF} \)

(C) \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {CD}  + \overrightarrow {FA}  + \overrightarrow {BC}  + \overrightarrow {EF}  + \overrightarrow {DE}  = \overrightarrow {AE} \)

(D) \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {CD}  + \overrightarrow {FA}  + \overrightarrow {BC}  + \overrightarrow {EF}  + \overrightarrow {DE}  = \overrightarrow {AD} \)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

\(\begin{array}{l}
\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {CD}  + \overrightarrow {FA}  + \overrightarrow {BC}  + \overrightarrow {EF}  + \overrightarrow {DE} \\
 = \overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {BC}  + \overrightarrow {CD}  + \overrightarrow {DE}  + \overrightarrow {EF}  + \overrightarrow {FA} \\
 = \overrightarrow {AC}  + \overrightarrow {CE}  + \overrightarrow {EA}  = \overrightarrow {AC}  + \overrightarrow {CA}  = \vec 0.
\end{array}\)

Chọn (A).

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 36 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Phạm Hoàng Thị Trà Giang

  cho tam giác ABC

  A) Xác định điểm M sao cho: MA +2MB = 0

  B) xác định điểm N sao cho: NA + 2NB = CB

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Phạm Phú Lộc Nữ

  Cho tam giác ABC, lấy 2 điểm I,J thỏa mãn:

  \(\overrightarrow{IA}=2\overrightarrow{IB}\)\(3\overrightarrow{JA}+2\overrightarrow{JC}=\overrightarrow{0}\)

  Chứng minh: đường thẳng IJ đi qua điểm là trọng tâm của tam giác ABC

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1