ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 16 trang 37 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 16 trang 37 SGK Hình học 10 NC

Nếu G là trọng tâm tam giác ABC thì đẳng thức nào dưới đây đúng ?

(A) \(\overrightarrow {AG}  = \frac{{\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AC} }}{2}\)                              

(B) \(\overrightarrow {AG}  = \frac{{\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AC} }}{3}\)

(C) \(\overrightarrow {AG}  = \frac{{3\left( {\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AC} } \right)}}{2}\)                                 

(D) \(\overrightarrow {AG}  = \frac{{2\left( {\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AC} } \right)}}{3}\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

 

Gọi M là trung điểm BC.

Ta có 

\(\begin{array}{l}

\overrightarrow {AG}  = \frac{2}{3}\overrightarrow {AM}  = \frac{2}{3}\left( {\frac{{\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AC} }}{2}} \right)\\

 = \frac{{\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AC} }}{3}

\end{array}\)

Chọn (B).

 

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16 trang 37 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1