ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 11 trang 36 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 11 trang 36 SGK Hình học 10 NC

Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng a. Giá trị \(\left| {\overrightarrow {AB}  - \overrightarrow {CA} } \right|\) bằng bao nhiêu ?

(A) 2a

(B) a

(C) \(a\sqrt 3 \)

(D) \(\frac{{a\sqrt 3 }}{2}\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

 

Gọi I là trung điểm BC.

Ta có \(\overrightarrow {AB}  - \overrightarrow {CA}  = \overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AC}  = 2\overrightarrow {AI} \)

\(\begin{array}{l}
 \Rightarrow \left| {\overrightarrow {AB}  - \overrightarrow {CA} } \right| = \left| {2\overrightarrow {AI} } \right|\\
 = 2.\frac{{a\sqrt 3 }}{2} = a\sqrt 3 .
\end{array}\)

Chọn (C).

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 36 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Thủy

  Bài 1 : cho hình bình hành ABCD dựng : \(\overrightarrow{AM}\)= \(\overrightarrow{BA}\) ;\(\overrightarrow{MN}\)=\(\overrightarrow{DA}\) ; \(\overrightarrow{NP}\)= \(\overrightarrow{DC}\); \(\overrightarrow{PQ}\)= \(\overrightarrow{BC}\)

  CHỨNG MINH \(\overrightarrow{AQ}\)= \(\overrightarrow{0}\)

  bài 2 : cho tam giác ABC bên ngoài các hình bình hành vẽ ABÌ; BCPQ; CARS . CHỨNG MINH : \(\overrightarrow{RF}\)+\(\overrightarrow{IQ}\)+\(\overrightarrow{PS}\)= \(\overrightarrow{0}\)

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Chai Chai

  Cho tam giác ABC với A(-3,6) B(9,-10) và G(1/3,0) là trọng tâm. Tìm tọa độ C

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1