ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 12 trang 37 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 12 trang 37 SGK Hình học 10 NC

Cho hai tam giác ABC và A′B′C′ lần lượt có trọng tâm là G và G′. Đẳng thức nào dưới  đây là sai ?

(A) \(3\overrightarrow {GG'}  = \overrightarrow {AA'}  + \overrightarrow {BB'}  + \overrightarrow {CC'} \)                    

(B) \(3\overrightarrow {GG'}  = \overrightarrow {AB'}  + \overrightarrow {BC'}  + \overrightarrow {CA'} \)

(C) \(3\overrightarrow {GG'}  = \overrightarrow {AC'}  + \overrightarrow {BA'}  + \overrightarrow {CB'} \)                        

(D) \(3\overrightarrow {GG'}  = \overrightarrow {A'A}  + \overrightarrow {BB'}  + \overrightarrow {CC'} \)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn (D).

 

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12 trang 37 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1