Hỏi đáp về Chương I Vectơ

Nếu các em gặp khó khăn hay có những bài toán hay muốn chia sẻ trong quá trình làm bài tập liên quan đến bài học Hình học 10 Ôn tập chương I Vectơ, hãy đặt câu hỏi ở đây cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

Danh sách hỏi đáp (105 câu):

 • Huỳnh Đức

  toán hình 10

  bởi Huỳnh Đức 27/11/2018

  cho tam giác ABC có A(2;3) B(-5;2) C(-2;-2)

   tìm K trên điểm AC để diện tính tam giác BAK gấp 2 diện tich BAC

  Theo dõi (1) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Quân Trịnh

  Toán hình 10

  bởi Quân Trịnh 07/11/2018

  Cho A(2;3), B(-1;-1), C(6;0)

  a) Tìm tọa độ các vectơ AB, AC. Từ đó chứng minh ba điểm A, B, C không thẳng hàng
  b) Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC
  c) Tìm tọa độ điểm D để tứ giác ABCD là hình bình hành
  d) Tìm tọa độ điểm E thỏa các vectơ OE + 3EB - 3EA = vectơ 0

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hong Van

  điều kiện để 2 tam giác có cùng trọng tâm 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thanh Truc

  1. Cho ft \(x^2-\left(m+3\right)x+2\left(m+2\right)=0\), m là số thực. Xác định m để ft có 2 nghiệm x1, x2là hai số có giá trị tuyệt đối trị tuyệt đối bằng nhau.

  2. Chứng minh rằng \(\frac{\sin^2x-\cos^2x}{1+2\sin x.\cos x}=\frac{\tan x-1}{\tan x+1}\)

  3. cho tam giác ABC có AB = 6, AC = 7, BC = 8, G là trọng tâm.

  Gọi M,N là hai điểm xác định bởi \(\overrightarrow{AM}=\frac{2}{7}\overrightarrow{AC};\overrightarrow{BN}=-\frac{1}{2}\overrightarrow{BC}\).Tính độ dài MN.

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hương Lan

  Trên mp Oxy cho A(1;3); B(2;4). 1)tìm toạ độ trọng tâm tam giác OAB

   

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • bach dang

  Cho hình vuông ABCD cạnh a. Tính \(\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}\right|\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Trang
  Đề kiểm tra số 1 - Câu 1 (SBT trang 48)

  Cho hình bình hành ABCD có hai đường chéo cắt nhau tại O. Hãy thực hiện các phép toán sau :

  a) \(\overrightarrow{AO}+\overrightarrow{BO}+\overrightarrow{CO}+\overrightarrow{DO}\)

  b) \(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AC}\)

  c) \(\overrightarrow{OC}-\overrightarrow{OD}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • sap sua
  Đề kiểm tra số 1 - Câu 2 (SBT trang 48)

  Trong mặt phẳng tọa độ \(\left(O;\overrightarrow{e_1};\overrightarrow{e_2}\right)\). Tìm tọa độ của các vectơ sau :

  a) \(\overrightarrow{a}=2\overrightarrow{e_1}+3\overrightarrow{e_2}\)

  b) \(\overrightarrow{b}=5\overrightarrow{e_1}-\overrightarrow{e_2}\)

  c) \(\overrightarrow{m}=-4\overrightarrow{e_2}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Trung Thành
  Đề kiểm tra số 1 - Câu 3 (SBT trang 48)

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, các mệnh đề sau đúng hay sai ?

  a) Vectơ \(\overrightarrow{a}=\left(-2;0\right)\) và vectơ \(\overrightarrow{e_1}\) ngược hướng

  b) Hai vectơ \(\overrightarrow{a}=\left(2;1\right)\) và \(\overrightarrow{b}=\left(-2;1\right)\) là hai vectơ đối nhau

  c) Hai vectơ \(\overrightarrow{a}=\left(4;3\right)\) và \(\overrightarrow{b}=\left(3;4\right)\) là hai vectơ đối nhau

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phạm Hoàng Thị Trà Giang
  Đề kiểm tra số 1 - Câu 4 (SBT trang 49)

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hình bình hành ABCD có \(A\left(1;-2\right);B\left(3;2\right);C\left(-4;1\right)\). Tìm tọa độ đỉnh D ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ha Ku
  Đề kiểm tra số 2 - Câu 3 (SBT trang 49)

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai vectơ \(\overrightarrow{u}=\left(3;-4\right);\overrightarrow{v}=\left(2;5\right)\)

  a) Tìm tọa độ của vectơ \(\overrightarrow{a}=2\overrightarrow{u}+3\overrightarrow{v}\)

  b) Tìm tọa độ của vectơ \(\overrightarrow{b}=\overrightarrow{u}-\overrightarrow{v}\)

  c) Tìm m sao cho \(\overrightarrow{c}=\left(m;10\right)\) và \(\overrightarrow{v}\) cùng phương

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Minh Bảo Bảo
  Đề kiểm tra số 2 - Câu 4 (SBT trang 49)

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm \(A\left(1;2\right);B\left(-2;4\right);C\left(2;m\right)\). Hãy tìm m để 3 điểm A, B, C thẳng hàng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Tường Vy
  Đề kiểm tra số 3 - Câu 1 (SBT trang 49)

  Cho tam giác ABC. Gọi D là điểm xác định bởi : \(\overrightarrow{AD}=\dfrac{3}{4}\overrightarrow{AC}\). I là trung điểm của BD. M là điểm thỏa mãn \(\overrightarrow{BM}=x\overrightarrow{BC},\left(x\in R\right)\)

  a) Tính \(\overrightarrow{AI}\) theo \(\overrightarrow{AB}\) và \(\overrightarrow{AC}\)

  b) Tính \(\overrightarrow{AM}\) theo \(x,\overrightarrow{AB}\) và \(\overrightarrow{AC}\)

  c) Tính \(x\) sao cho A, I, M thẳng hàng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyen Ngoc
  Đề kiểm tra số 3 - Câu 2 (SBT trang 50)

  Cho hình thang ABCD (AB//CD). Gọi O là giao điểm của hai cạnh bên AD và BC. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB, CD

  a) Tính \(\overrightarrow{OI}\) theo \(\overrightarrow{OA}\) và \(\overrightarrow{OB}\)

  b) Đặt \(k=\dfrac{OD}{OA}\). Tính \(\overrightarrow{OJ}\) theo \(k\)\(\overrightarrow{OA}\) và \(\overrightarrow{OB}\). Suy ra O, I, J thẳng hàng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • minh dương
  Đề kiểm tra số 3 - Câu 3 (SBT trang 50)

  Cho tam giác ABC cố định

  a) Xác định điểm I sao cho : \(\overrightarrow{IA}+3\overrightarrow{IB}-2\overrightarrow{IC}=\overrightarrow{0}\)

  b) Lấy điểm M di động. Vẽ điểm N sao cho  : \(\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{MA}+3\overrightarrow{MB}-2\overrightarrow{MC}\)

       Chứng minh rằng MN luôn đi qua một điểm cố định

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • sap sua
  Bài 1.51 (SBT trang 45)

  Cho 4 điểm A, B, C, D. Tìm các vectơ :

  a) \(\overrightarrow{u}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{CA}\)

  b) \(\overrightarrow{v}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{DA}\)

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cam Ngan
  Bài 1.71 - Đề toán tổng hợp (SBT trang 48)

  Cho tam giác. Gọi I là trung điểm của BC, K là trung điểm của BI. Chứng minh rằng :

  a) \(\overrightarrow{AK}=\dfrac{1}{2}\overrightarrow{AB}+\dfrac{1}{2}\overrightarrow{AI}\)

  b) \(\overrightarrow{AK}=\dfrac{3}{4}\overrightarrow{AB}+\dfrac{1}{4}\overrightarrow{AC}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Thuy
  Bài 1.65 - Đề toán tổng hợp (SBT trang 47)

  Cho lục giác ABCDEF. Gọi M, N, P, Q, S lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DE, EF, FA. Chứng minh rằng hai tam giác MPR và NQS có cùng trọng tâm ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu thủy

  Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, CD, AD, BC. Chứng minh: \(\overrightarrow{MP}=\overrightarrow{QN}\)\(\overrightarrow{MQ}=\overrightarrow{PN}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thanh Thảo

  cho tam giác ABC có A(1 , 2) , B(-2 , 6) , C(9 , 8) . Tìm tập hợp điểm M thỏa mãn : 3 nhân giá trị tuyệt đối của ( vector MA + vector MB ) = 2 nhân giá trị tuyệt đối của ( vector MA + vector MB + vector MC )   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu hằng

  Cho tam giác ABC có: M(-1;4); N(2;0); P(6;1) là trung điểm của AB, BC, CA

  Tìm tọa độ các đỉnh A,B,C của tam giác

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hà trang
  Đề kiểm tra số 2 - Câu 1 (SBT trang 49)

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm \(M\left(4;3\right)\). Tìm tọa độ của các điểm A, B, C trong các trường hợp sau :

  a) A đối xứng với M qua trục Ox

  b) A đối xứng với M qua trục Oy

  c) C đối xứng với M qua gốc O

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Van Tho

  cho A(1;2) , B(-2;6). Điểm M nằm trên Oy sao cho ba điểm A,B,C thẳng hàng thì tọa độ điểm M là?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Bảo Trâm

  Cho tam giác ABC và I thỏa mãn \(\overrightarrow{IA}\) = 3. \(\overrightarrow{IB}\) . Đẳng thức nào sau đây đúng ?

  A. \(\overrightarrow{CI}\) = \(\overrightarrow{CA}\) - 3. \(\overrightarrow{CB}\)

  B. \(\overrightarrow{CI}\) = \(\dfrac{1}{2}\) ( 3. \(\overrightarrow{CB}\) - \(\overrightarrow{CA}\) )

  C. \(\overrightarrow{CI}\) = \(\dfrac{1}{2}\) ( \(\overrightarrow{CA}\) - 3. \(\overrightarrow{CB}\) )

  D. \(\overrightarrow{CI}\) = 3. \(\overrightarrow{CB}\) - \(\overrightarrow{CA}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bảo Lộc

  Ai có giải giúp mình câu này không:

  Cho 6 điểm A, B, C, D, E, F. CMR:

  \(a.\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{FA}-\overrightarrow{BA}-\overrightarrow{ED}+\overrightarrow{BC}-\overrightarrow{FE}=\overrightarrow{0}\)

  \(b.\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{FC}-\overrightarrow{EB}=\overrightarrow{CD}-\overrightarrow{EA}-\overrightarrow{FB}\)

  \(c.\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{DC}-\overrightarrow{FE}=\overrightarrow{CF}-\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{EB}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn